9. přednáška (ZAJA)

2. října 2010 v 1:27 | studenties (Vojta) |  ZAJA (M Prošek)
9. přednáška

20. století

 • Značné množství směrů - reakce na mladogramatismus

Kazaňská škola

 • 70. léta 19. stol., zakladatel Jan Baudouin de Courtenay [jan boduén de kortené]
 • Lišení jazyka jednotlivce × jaz. soc. společenství; historický vývoj jazyka × současný jazyk
 • Významné výsledky ve fonetice: příspěvky k teorii fonému

J. B. de C. je někdy považován za jakéhosi předchůdce Saussura.
Experimentální fonetika (viz Černého Dějiny lingvistiky).
Lingvisté KŠ si také začali všímat distinktivní (odlišující) funkce hlásek
foném = nejmenší zvuková jednotka schopná odlišit význam

Moskevská škola a W. D. Whitney

 • 70. léta 19. stol.; Filip Fedorovič Fortunatov - málo publikací; fonetické změny, synchronie a diachronie
 • William Dwight Whitney: The Life and Growth of Language (1875) - teorie znaku, myšlenka jeho arbitrárnosti (nahodilosti)
Lingvistika se v této době v Americe nepěstovala, Whitney v Americe rozvíjel evropské lingvistické proudy.

Vznik strukturalismu

 • Vliv na Saussura: Humboldt (studium jazyků jako celku), W. D. Whitney, Kazaňská škola …,
 • Schema vlivů - J. Černý, Dějiny lingvistiky, str. 129; Čermákova předmluva ke Kurzu obecné lingvistiky
Význam Saussura spočívá především v tom, že ve svém díle syntetizovaldůležité myšlenky tehdejšího lingvistického myšlení. Vyzdvihl věci, o kterých tušil, že budou pro současnou a budoucí lingvistiku důležité. Také předznamenával matematizaci (formalizaci) lingvistiky. Dnes se všechno zaznamenává, sleduje a formálně vysvětluje.

Kurz obecné lingvistiky → soupis Saussurových přednášek, které zaznamenali jeho studenti

Přečíst Čermákovu předmluvu a kapitoly v Černém.

Louis Hjelmslev - GLOSÉMATIKA
 • Dán
 • jeden z lingvistů, kteří vycházeli se Saussurových myšlenek
 • měl své vlastní pojetí strukturalismu → glosématiku

Americký deskriptivismus
 • navazuje na strukturalismus (více shod než rozdílů)
 • viz Černého Dějiny lingvistiky
 • hlavní představitelé: Edward Sapir a Leonard Bloomfield
 • důraz na antropologii a etnografii, přeceňování formy na úkor obsahu, využívání matematických metod
Nějaké představitele tohoto směru bychom měli znát.

Generativní gramatika
 • zakladatel: Noam Chomsky

Pražský lingvistický kroužek (PLK)

 • Vznik při první schůzce PLK 6. 10. 1926 v pracovně V. Mathesia - Havránek, Jakobson, Mathesius, Rypka, Trnka
 • Zpočátku volné sdružení, organizovaně až od r. 1930; předseda V. Mathesius
 • 17 zakládajících členů, v r. 1942 77 členů; činnost kroužku ukončena v r. 1951 na téměř 40 let, obnovení 15. 2. 1990

 • Typické rysy: vzájemná podpora členů, kolektivní forma práce; diskusní semináře
 • Uskutečnilo se celkem 305 přednášek, nejčastěji témata: obecná teorie a filozofie jazyka, metodologie lingvistiky, fonetika a fonologie (nejdokonaleji propracována), později morfologie a syntax; poetika a literární věda
Přelom ve výzkumu literárního díla - zkoumání v úzkém sepětí s jazykovědou.

Úspěchy PLK

 • 1. mezinárodní sjezd lingvistů 1928 v Haagu - program nové, synchronní lingvistiky
 • 1. slavistický sjezd 1929 v Praze - PLK se poprvé představil jako celek; Teze pražského lingvistického kroužku; vyšly francouzsky v prvním Travaux du Cercle linguistique de Prague (1929); do r. 1939 8 svazků Travaux

Travaux [travó] (sborník) - jedna ze zásadních prací PLK

 • 1930 mezinárodní fonetická konference - největší mezinárodní událost PLK, ustavení Mezinárodní fonetické asociace (Trubeckoj předseda, Jakobson jednatel, Mathesius pokladník)
 • 1931 přijetí zásad PLK o zkoumání fonologie na 2. mezinárodním kongresu lingvistů v Ženevě

Nejvýznamnější sborníky PLK

 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1932
 • Torzo a tajemství Máchova díla 1938
 • Čtení o jazyce a poezii 1942

Spisovná čeština a jazyková kultura 1932 (SČJK)

 • soubor přednášek přednesených na půdě PLK

články

 • Jiří Haller - tehdejší šéfredaktor časopisu Naše řeč
  • říká se, že byl puristicky orientovaný (puristé odmítali germanismy a další jazykové prostředků např. jenom proto, že nesvědčí duchu češtiny apod.)

 • Vilém Mathesius: O požadavku stability ve spisovném jazyce (článek)
  • formulace o tom, že jazyk by měl být pružně stabilní1
   • měl by mít dostatek jazykových prostředků pro všechny komunikační situace
   • neměl by to být systém uzavřený a rigidní
   • jazyk by měl mít schopnost přijímat nové prvky

 • Bohuslav Havránek: Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura (článek)
  • předznamenal teorii funkčních stylů
  • píše zde také o vytváření normy spisovného jazyka

 • Roman Jakobson: O dnešním brusičství českém (článek)
  • objevuje se zde přímá kritika Jiřího Hallera (označuje ho za brusiče)
  • v jazyce by neměly být prvky, které někdo odmítne (co se ujalo v úzu, by mělo zůstat součástí jazyka)

 • Jan Mukařovský: Jazyk spisovný a jazyk básnický
  • vystoupení, ve kterém mukařovský formuloval rozdíly mezi spisovným jazykem a básnickým (estetizujícím) jazykem
  • je zde kolektivní dodatek (nepodepsaný - mezi lingvisty se má za to, že autorem je Havránek) Obecné zásady pro kulturu jazyka

 • Vilém Mathesius: Řeč a sloh
  • měli bychom znát!
  • důležité pro studium stylistických disciplín
  • Josef Vachek: Psaný jazyk a pravopis

Přijetí PLK, společenský kontext

 • Strukturalistický přístup od počátku vyvolával polemiky:
  • strukturalismus × historicky orientovaná lingvistika
  • strukturalismus × dosavadní literární věda
  • strukturalismus × purismus NŘ (Jiří Haller)
 • po r. 1945 se činnost PLK plně neobnovila; v 50. letech silný nátlak politického dogmatismu na společenské vědy → někteří členové PLK se strukturalismu veřejně zříkají (např. Jan Mukařovský), proti strukturalismu tvrdě vystupoval František Trávníček (nebyl nikdy členem PLK), proti strukturalismu vystoupil také Petr Sgall2 a další mladí lingvisté, u Havránka není jednoznačné, zda se PLK zřekl nebo pouze psal opatrně
 • Poslední strukturalisticky orientované vystoupení členů PLK - 4. slavistický sjezd v Moskvě 1958
 • 1952 PLK splynul se Společností pro slovanský jazykozpyt → Jazykovědné sdružení při ČSAV

Vilém Mathesius (1882-1945)

 • První profesor anglické filologie na UK
 • Některé myšlenky moderní jazykovědy formuloval už před jeho vznikem
 • Dobře se orientoval v moderních lingvistických směrech
 • Rozpracoval aktuální členění větné: východisko × jádro (téma × réma)
  • Úřad vydal rozhodnutí. → východisko × jádro
 • Od r. 1935 redaktorem časopisu PLK Slovo a slovesnost (vychází dodnes)

 • dílo:
  • V pracích Čeština a obecný jazykozpyt, Čtení o jazyce a poezii
  • Několik slov o podstatě věty
  • O takzvaném aktuálním členění větném
  • Základní funkce českého pořádku slov
  • O potřebě stability ve spisovném jazyce
  • Problémy české kultury jazykové
  • Řeč a sloh

Bohuslav Havránek (1893-1978)

 • 1928 se habilitoval pro obor srovnávací slovanské jazykovědy
 • působil na MU v Brně, po r. 1945 v Praze
 • jeho přínos v oblasti bohemistiky: dialektologie, vývoj spisovného jazyka, jazyková kultura, spisovný jazyk

 • dílo:
  • V pracích Spisovná čeština a jazyková kultura; Studie o spisovném jazyce
  • Funkce spisovného jazyka
  • Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura
  • Česká mluvnice (s A. Jedličkou)
  • Genera verbi v slovanských jazycích


 • "podprahové sdělení": zaměřit na Havránkovu část díla zabývající se jazykovou kulturou (Proškovo oblíbené téma)


Roman Jakobson

 • Absolvent moskevské univerzity, vliv ruského formalismu (zkoumání lit. díla v těsném sepětí s lingvistickou analýzou)
 • Habilitoval se v r. 1933 v Brně, tam i učil ruskou filologii a staročeskou literaturu
 • Po r. 1939 odešel do Skandinávie, po r. 1940 do USA
 • v Č. fonologie, básnictví → tvůrce moderní versologie

 • dílo:
  • Poetická funkce (vydalo nakl. H&H Jinočany)

   Jazykové funkce:
   • Emotivní (expresivní) - odráží vnitřní prožitky a pocity mluvčího
   • Konativní - ovlivňování recipienta
   • Referenční - vztah k tématu promluvy
   • Poetická - estetika vyjadřování (týká se i prózy!)
   • Fatická - navázání a udržení kontaktu v mezilidské interakci
   • Metajazyková - vyjadřuje vztah k prostředkům přirozeného jazyka

 • musíme znát jeden jeho důležitý článek: ? (!) - bude dáno na CW

Jan Mukařovský (1891-1975)

 • 1929 FF UK habilitace pro estetiku; přednášel na univerzitě v Bratislavě i v Praze
 • Literární teoretik a estetik; strukturní rozbory díla; základy sémiotického zkoumání literatury
 • Pojem estetické funkce + její vztah k mimoestetickým funkcím

 • dílo:
  • viz naše studium literatury

Nikolaj Sergejevič Trubeckoj (1890-1938)

 • Grundzüge der Phonologie; vyšlo posmrtně r. 1939 jako 7. svazek Travaux

Bohumil Trnka (1895-1984)

Další osobnosti spjaté s PLK

 • Pavel Trost (úsporný autor, jeho nejrozsáhlejší dílo má 16 stran), Josef Vachek (Lingvistický slovník pražské školy, Prolegomena k dějinám pražské školy jazykovědné), Miloš Weingart (Slovanské spisovné jazyky v době přítomné), Vladimír Skalička, Jaromír Bělič, František Daneš, Miloš Dokulil, Jan Chloupek, Alois Jedlička, Vladimír Šmilauer, František Trávníček
1rodinné stříbro české lingvistiky
2jeden z těch, kteří v současnosti usilují o zrušení spisovné češtiny
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Maoisesvox Maoisesvox | E-mail | Web | 12. července 2017 v 16:44 | Reagovat

payday loan eden nc

      http://paydayfastnowz.com/ -  personal loans

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> personal loans</a>

    cash advance cleveland ohio

2 DbsdbFolomy DbsdbFolomy | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 14:47 | Reagovat

online payday loans direct lender
<a href="https://paydayloansxxe.com/">payday loans</a>
a no fax payday loan
<a href="https://paydayloansxxe.com/">easy loans</a>

3 DsbgFolomy DsbgFolomy | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 1:48 | Reagovat

personal loans for bad credit
<a href="https://paydayploansonline.org/">payday loans online same day</a>
personal loans people bad credit
<a href="https://paydayploansonline.org/">payday loans online</a>

4 DsbgbFolomy DsbgbFolomy | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 0:23 | Reagovat

payday cash loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">pay day loans</a>
instant cash personal loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">payday loans online direct lenders only</a>

5 Jvsxxpherse Jvsxxpherse | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 1:52 | Reagovat

same day loan
<a href="https://cashadvanceccet.com/">payday loan</a>
loan payday
<a href=https://cashadvanceccet.com/>payday loans near me</a>

6 DbsdbFolomy DbsdbFolomy | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 10:22 | Reagovat

and fast payday loans
<a href="https://cashadvancezqko.com/">cash loan</a>
bad credit payday loans online
<a href="https://cashadvancezqko.com/">online payday loans no credit check</a>

7 McsShelt McsShelt | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 5:04 | Reagovat

herbal viagra australia
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra tablets</a>
viagra wholesale
<a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra now</a> ’

8 Faaerrots Faaerrots | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 10:19 | Reagovat

cialis professional generic
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis 20 mg</a>
cialis 20 mg daily
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis side effects</a> ’

9 Fnterrots Fnterrots | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 10:34 | Reagovat

rx cialis low price
<a href="http://cialisenax.com/">cialis uk</a>
buy generic cialis
<a href=http://cialisenax.com/>tadalafil cialis</a> ’

10 Fdnenviny Fdnenviny | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 16:49 | Reagovat

cialis from canada
<a href="http://cialisoakdm.com/"></a>
cheapest cialis online
<a href="http://cialisoakdm.com/">cialis pills</a> ’

11 MbedtTriene MbedtTriene | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 4:32 | Reagovat

lowest viagra price
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra no prescription</a>
cheap generic viagra online
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy viagra</a> ok’

12 VecuKayarf VecuKayarf | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 5:05 | Reagovat

viagra in canada
<a href=http://viasergeneric.com/>purchase viagra</a>
viagra patent
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra sale</a>  OK’

13 RvdTriene RvdTriene | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 17:03 | Reagovat

what would happen if a girl took viagra http://genericonlineviaqra.com/ ok’

14 Brvspherse Brvspherse | E-mail | Web | 3. února 2018 v 12:32 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">payday loans bad credit</a>
cash advance payday loan <a href=https://onlineloan.us.org/>payday loans</a>

15 VrcShexy VrcShexy | E-mail | Web | 15. února 2018 v 20:33 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
buy writing papers online
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>writing business plan</a>

16 LtvShexy LtvShexy | E-mail | Web | 20. února 2018 v 11:45 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
installment loans no credit check <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>cheap loans bad credit</a>

17 GrdBadof GrdBadof | E-mail | Web | 23. února 2018 v 4:58 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis online</a>
cheap cialis brand name
<a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis online</a> OK’

18 Gbdobseda Gbdobseda | E-mail | Web | 24. února 2018 v 12:41 | Reagovat

cialis effectiveness - http://cialisonlineoansx.com/
effects of cialis on women <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis generic</a> ’

19 GbmSmide GbmSmide | E-mail | Web | 25. února 2018 v 19:16 | Reagovat

buying generic cialis - http://buycialisomskc.com/
cialis for daily use <a href=http://buycialisomskc.com/>cialis</a> ’

20 PplTriene PplTriene | E-mail | Web | 3. března 2018 v 18:01 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">viagra</a>
drug viagra
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">buy cialis</a> OK’

21 RvuTriene RvuTriene | E-mail | Web | 10. března 2018 v 3:47 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">viagra generic online</a>
viagra directions
<a href="http://onlineviaqer.com/">generic viagra online</a> OK’

22 bbnUnmal bbnUnmal | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 15:00 | Reagovat

Cold Versus Flu What is the difference between a cold and the flu? cheap no prescription viagra <a href="http://loviagraosn.com/">cheap viagra</a> viagra and women <a href=http://loviagraosn.com/>online viagra</a>  Consult a health care provider or visit a travel health clinic preferably six weeks before you travel. OK’

23 bgcsnuts bgcsnuts | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 1:29 | Reagovat

generic viagra soft tabs <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">buy cheap generic viagra</a> discount viagra <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>buy generic viagra</a> OK’

24 btdmoubs btdmoubs | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 2:24 | Reagovat

viagra toronto <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra samples</a> brand viagra viagra samples

25 nfsreutty nfsreutty | E-mail | Web | 2. května 2018 v 2:41 | Reagovat

quick loan online <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">payday loans</a> affordable payday loan online <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">loan online</a>

26 bsfBeino bsfBeino | E-mail | Web | 3. května 2018 v 5:33 | Reagovat

purchase viagra online <a href="http://viagrapfhze.com/#">discount generic viagra</a> viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>free viagra samples</a>

27 bdfobseda bdfobseda | E-mail | Web | 5. května 2018 v 1:02 | Reagovat

tadalafil <a href="http://cialisotjs.com/#">buy tadalafil online</a> tadalafil generic <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis canada</a>

28 bzzAxoms bzzAxoms | E-mail | Web | 6. května 2018 v 22:07 | Reagovat

cialis reviews <a href="http://www.ciallisonline.com/#">cialis online</a> cialis online pharmacy <a href=http://www.ciallisonline.com/#>buy cialis online</a>

29 ngvBeino ngvBeino | E-mail | Web | 30. května 2018 v 20:02 | Reagovat

viagra cheap <a href="http://canadiannowv.com/#">viagra on line</a> viagra doses <a href=http://canadiannowv.com/#>buy viagra</a>

30 hfuBeino hfuBeino | E-mail | Web | 8. června 2018 v 20:09 | Reagovat

purchase viagra <a href="http://sexviagen.com/#">buy viagra cheap</a> effects of viagra <a href=http://sexviagen.com/#>viagra cheapest</a>

31 nreBeino nreBeino | E-mail | Web | 11. června 2018 v 1:54 | Reagovat

how to get viagra <a href="http://susamsokagim.com">new viagra</a> viagra cheapest <a href=http://susamsokagim.com>real viagra for sale</a>

32 xcbLause xcbLause | E-mail | Web | 12. června 2018 v 1:08 | Reagovat

women viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">best place to buy viagra online</a> 100mg viagra <a href="http://emtpartsstore.com">viagra online prescription free</a>

33 xbcLause xbcLause | E-mail | Web | 12. června 2018 v 5:22 | Reagovat

fresno <a href="https://onlineloan.us.org">online payday loans</a> no credit check online payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">personal loans online</a>

34 aaqBeino aaqBeino | E-mail | Web | 14. června 2018 v 16:40 | Reagovat

cialis professional <a href="http://besiktasboschservis.com/">п»їcialis</a> discount cialis <a href=http://besiktasboschservis.com/>online cialis</a>

35 jjjLause jjjLause | E-mail | Web | 15. června 2018 v 12:16 | Reagovat

loan small business <a href="https://payday-loans.us.org">loans</a> advance <a href="https://payday-loans.us.org">loans</a>

36 nnuLause nnuLause | E-mail | Web | 22. června 2018 v 21:30 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra generic</a> buy cheap viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online prescription free</a>

37 nsshophy nsshophy | E-mail | Web | 26. června 2018 v 13:55 | Reagovat

cialis online no prescription <a href="http://hitcialisosn.com/">cialis no prescription</a> cheap cialis <a href="http://hitcialisosn.com/">cialis sale</a>

38 bsfPhype bsfPhype | E-mail | Web | 18. července 2018 v 19:01 | Reagovat

tadalafil citrate <a href="http://valcialisns.com/">what is tadalafil</a> cialis without a prescription <a href=http://valcialisns.com/>buy tadalafil 20mg price</a>

39 kmuPhype kmuPhype | E-mail | Web | 24. července 2018 v 5:58 | Reagovat

order generic viagra <a href="http://www.genpharmvrj.com/#">buy generic viagra online</a> viagra cheap <a href=http://www.genpharmvrj.com/#>viagra</a>

40 nfcPhype nfcPhype | E-mail | Web | 31. července 2018 v 11:29 | Reagovat

cialis professional <a href="https://forumdemulheres.com/#">cialis brand</a> online cialis <a href=https://forumdemulheres.com/#>cialis no prescription</a>

41 bfddueby bfddueby | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 22:17 | Reagovat

generic viagra online pharmacy <a href="http://mo-basta.org/">online viagra</a> brand viagra <a href=http://mo-basta.org/>sildenafil 100 mg</a>

42 byhirobe byhirobe | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 3:09 | Reagovat

viagra for sale <a href="http://www.bitcapblog.com/">buying viagra online</a> viagra natural <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra price</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama