7. přednáška (ZAJA)

2. října 2010 v 1:24 | studenties (Vojta) |  ZAJA (M Prošek)
7. přednáška
tvrdá (hard core linguistics) × měkká (soft core linguistics) lingvistika (slang lingvistů)
tvrdá = vysoce formální, soustředěná výhradně na gramatické jevy
měkká = co spadá do sémantiky, pragmatiky
na půdě měkké lingvistiky se také poněkud rozmělňuje terminologie - někdo by nazval komunikát (viz níže) komunikační událostí, někdo promluvou atp.

Komunikační událost (komunikát)

Rozhovor při nakupování
1A dobrý den ↓|
2B dobrý den ↓| prosim vás já bych potřebovala pro vnučku na šaty ↓| něco co se teďko nosí ↓|
3A a na jaké by to mělo být ↓?|
(...)

Z hlediska pragmatiky nás bude zajímat např.:
1) účastníci komunikace (prodavač, zákazník)
2) místo komunikace (obchod)
3) předmět hovoru
4) zda jde o dialogický nebo monologický text
5) turntaking
6) discourse makers(členící částice)
→ výrazy, které udržují plynulost konverzace
tak, no, slečno, dobrý den, omluvy, prosby, mladá paní
→ nejsou vymezeny hranice (každý si to vysvětluje po svém)
7) koheze, koherence, koreference

Syntagma "dobrý den" (1A) z hlediska pragmatiky např. znamená komunikační signál pozdravu.

Komunikační analýza1(= analýza komunikační události, analýza diskurzu...)

Koheze textu
 • nějaká jeho sémantická soudržnost
 • něco, podle čeho poznáme, že jde vůbec o text
Koherence textu
 • prostředky, kterými se vyjadřuje textová soudržnost
 • něco, co když je v textu přítomno, tak daný mluvčí neplácá páté přes deváté
 • nekoherentní text → takový, v němž nejsme schopni vysledovat jednotlivé vazby
Koreference
 • že my jako mluvčí jsme schopni mezi jednotlivými prostředky najít vzájemné odkazy

Koherence textu

Koreferenční vztahy

Věra měla na sobě džínovou sukni. Takovouteď nosí kdekdo.
Karelpřišel domů pozdě. Šelhned spát.
Karel je dobrý pracovník. Toti potvrdí každý.
Rád bych zdůraznil toto: Karel je dobrák.
… synonyma, parafráze, apelativum/proprium, hyponyma/hyperonyma aj.

Karel už odešel. Ten sičák mi vyfouk bundu!
Karel = proprium
Ten sičák = apelativum

anafora → ?
katafora → odkazování dopředu, na následující kontext

Jazyková kultura

Základní pojmy

 • Koiné2 = pův. nadnářeční útvar staré řečtiny; všeobecně akceptovaná (nadnářeční) (v čj nespisovná) varieta jazyka
 • Varieta = množina jazykových prostředků s podobnou sociální distribucí
  • = jazykový útvar3 (× slohový útvar)
 • Stratum (pl strata) - vrstva (× vrstva CZ)

Stratum → "vrstva" v české lingvistice
 • podmnožina jazykových prostředků spisovného jazyka
 • spisovná čeština - centrální útvar, který má 3 vrstvy: hovorová, neutrální, knižní

Jazyková kultura (JK)

 • JK + teorie spisovného jazyka + funkční stylistika
 • Teoretické pěstění spisovného jazyka (SJ)
  • cíl: ustálenost, funkčně diferencovaná výstižnost prostředků SJ
 • Aspekt stavový (výsledkový) × aspekt činnostní, procesuální

 • Kultura jazyka × kultura vyjadřování (řeči)
 • Správnost × kultivovanost
  Příklad:
  více než × více jak
  Která vazba je kultivovaná (nepobuřuje nás v dané situaci)? To je individuální.
  Která je správná (shodná s kodifikačními příručkami)? Ta první.

OKRUHY JK

 • Stav (úroveň) jazykových prostředků
 • Rozvíjení a kultivování vyjadřovacích možností SJ
 • Stav a úroveň jazykových projevů v různých sférách dorozumívání
 • Kultivování a rozvíjení vyj. schopností a návyků, které uživatelé jazyka uplatňují v různých sférách komunikace
Jazyková kultura: jazykové plánování (language planning) / jazyková politika (language policy)
přístup FORMÁLNÍ / formalistní, formalizující, formalistický
přístup AXIOLOGICKÝ / axiologizující
- sem řadíme purismus

axiologie = nauka o hodnotách (z filozofie)

Purismus

 • Jazyková varieta považovaná za "čistší" než jiné variety na pozadí skutečného nebo domnělého úpadku jazyka v minulosti nebo kvůli nechtěné podobnosti s ostatními jazyky, popř. někdy také na základě abstraktního ideálu.
 • Soubor hledisek regulujících kodifikaci a kulturu spisovného jazyka ve shodě s ideálním modelem "čistého" jazyka eliminováním prvků, které jsou s tímto modelem v rozporu. (Encyklopedický slovník češtiny)

 • Úpadek: změna slovní zásoby, unifikace či zánik gramatických forem, výpůjčky
 • Nechtěná podobnost: často se sousedním jazykem, který má určitou dominanci
 • Abstraktní ideál: logičnost, "čistota", gramatika "klasických jazyků"
 • Purismus - často reprezentován jako konzervativní ochrana jazyka před "agresí" jiného jazyka
 • Purismus mívá někdy podobu jazykové politiky, někdy vynucované vládními orgány

Vybrané typy purismu

 • Podle přístupu: archaizující, logický, xenofobní (patriotský)
 • Podle cíle: obranný
 • Podle intenzity: marginální, mírný, "trimming", evoluční, oscilační, stálý (konzistentní), revoluční
 • Podle lingvistické strukturace: "vymýtíme všechny struktury, která k nám přišly z jiných jazyků" apod.

Milan Jelínek - brněnský stylistik, který se u nás zabýval purismem
George Thomas - o purismu obecně (odkaz na jeho dílo bude v sylabu této přednášky na CW)

"trimming" - např. ve slovenštině je tendence "zastřihovat" prostředky, které do ní pronikají z maďarštiny

Teorie spisovného jazyka

 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1932 (Havránek, Mukařovský a další)
 • Základní pojmy: norma, úzus, kodifikace (tyto pojmy dala naše lingvistika světu)
 • Situace současné češtiny

Norma → soubor pravidelně užívaných jazykových prostředků, tyto prostředky se pravidelným užívaným stávají závaznými

Úzus→ užívání jazyka

Kodifikace → zachycení jazykové normy v jazykovědných příručkách
V čem byla tato teorie převratná? V tom, že se začalo říkat: germanismy v jazyce ponecháme, když se používají (jsou uzuální). Např. nespisovné slovo "furt".

"mladej" → nenoremní, ale uzuální

Normu nelze ztotožňovat pouze se spisovným jazykem (mají ji všechny jazykové útvary, ne jen spisovný jazyk).

Pražský lingvistický kroužek(PLK): noremní může být pouze to, co je uzuální (nenajdeme v normě něco, co nikde neuslyšíme)
Norma je jazyku inherentní(→ samozřejmě v něm obsažená), není tedy jazyka bez normy

Neustálá napětí:

Norma × úzus

 • úzus je to, co vytvářejí všichni uživatelé jazyka (uživatelé jsou jeho tvůrci!)
 • dřívější pojetí: za základ pro stanovení spisovného jazyka by se měly brát promluvy vzdělanců; tzv. dobří autoři žijící v současnosti, kteří uměli dobře používat jazyk (nemuseli psát špičková literární díla)
 • aby byly tyto prostředky noremní,
  • musí být užívány pravidelně
  • nesmí být příznakové (zvláštní, divné), musíme cítit, že do dané jazykové situace patří

Norma × kodifikace

 • Dobrá kodifikace je taková, která pochází z co nejlepšího poznání soudobé jazykové normy. Má pak šanci na reálné přijetí.
 • Dobrá kodifikace by měla být v co největší míře explicitní (čím zevrubnější je popis jazykové normy, tím větší šanci má tato kodifikace na úspěšné přijetí)
 • Nejvýznamnějším rysem kodifikace je ZÁVAZNOST (větší než u normy)

více v Encyklopedickém slovníku češtiny

Situace současné češtiny- specifická česká podoba obecných jazykových univerzálií
 • je nekomplikovaná v tom smyslu, že čeština v současné době plní funkci oficiální jazyka, v této funkci jí žádný jiný jazyk nekonkuruje (je jazykem úředním, vyučovacím, mediálním atd.)
 • v minulosti čeština soupeřila v těchto věcech se slovenštinou
 • má poměrně dost rozdílů mezi spisovným a nespisovným jazykem (spisovná varieta × obecná čeština), někdy se mluví o specifické formě české diglosie (dvojjazyčnosti)
 • ČR nemá jazyková zákon (byly snahy o jeho zavedení), tzn. že existují jen některé právní vztahy, v nichž nás může někdo donutit k nějakému jazykovému chování.
  Např. šéfredaktor může propustit redaktora za to, že nepřechyluje (půjde o porušení pracovní smlouvy). Nikdo však médiím "zvenku" nepřikazuje jazykové chování.
 • to, že se učíme češtinu ve škole, je významná součást jazykové kultury (jazykového pěstění)
1tento termín se používá u nás
2slovo "koiné" má kolísavý rod - ženský/střední
3termín vyskytující se pouze v české lingvistice (ostatní termíny se vyskytují ve všech lingvistikách)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama