4. přednáška (ZAJA)

2. října 2010 v 1:15 | studenties (Vojta) |  ZAJA (M Prošek)
4. přednáška

Disciplíny a roviny (plány)

 • Gramatika: syntax (větná, nadvětná, textová; hypersyntax), morfologie
  • disponuje pevnými pravidly
 • Lexikon (= slovní zásoba)
  • pojmenovává jevy objektivní reality, které vnímáme našimi smysly
 • Fonologie
  • ustálené tvary (nikde není napsáno, proč ve slově "krtek" je po k r, po r t atd.)
 • Stylistika
  • nemá své vlastní prostředky
  • jednotky stylově příznakové (např. koncovka "ej" u příd. jm.: mladej)
  • má své stylémy, které se konstruují pomocí jednotek nižších (viz výše)

TA syntax !!!

Jednotky

Langue
Parole
Promluva (propozice); syntaxém
Textový typ / větný vzorec
Text (promluva)/věta (výpověď, propozice)
Morfém
Morfém / afix
Morf (afix)
Lexém (víceslovný / jednoslovný)
Kolokace / lexém (slovo)
Realizace kolokace / lex
Foném
Foném
fón


Langue
Parole
pohádka
Snom - VF - SAkuz
Byl jednou jeden...
Otec koupil psa.
koncovka
mladej
slovotvorná přípona
učitel
lexém
a) kolokace

b) jednoslovný výraz (přibl. slovo)

kyselina sírová, tklivý dopis (není tak pevně ustálená)
hrad
explozivní, bilabiální, závěrový, znělý


kolokace = společný výskyt dvou jednotek (souvýskyt)
lex i fón → konstrukt, v praxi se příliš nepoužívá

foném - minimální zvuková jednotka schopná rozlišovat význam

bilabiální - vyslovený oběma rty
explozivní - např. "b"

Pojmy, s nimiž se určitě budeme setkávat: textový typ, promluva, větný vzorec, věta, výpověď propozice, morfémy/morfy, afixy, fonémy

Morfologie × syntax

 • Morfologie: systém morfémů, jež tvoří části slov, částečně vyjadřují významy syntaktické; spojení morfémů nejsou diferencována
 • Syntax: komplexní jednotka: spojení slov, které je vyjádřeno zvláštními (často morfologickými prvky) a tím je diferencováno

MRF
STX
žák-ov-sk-ý
zpíval falešně
četl knihu
smál se, protože pochopil... (podle "protože" poznáme vztah mezi větami)
The dog bit the landlord. - poznáme činitele děje

žák - kořenotvorný morf
ov - slovotvorný morf
sk - slovotvorný morf
ý - tvarotvorný morf

Některé morfémy slouží k tomu, abychom poznali syntaktický vztah.

žák-ov-sk-ý × The dogbitthe landlord.
Neflektivní jazyky používají striktní postavení jednotlivých syntaktických prvků k určení syntaktického významu, flektivní jazyky používají striktní postavení morfologických prvků k určení morfologického významu (viz výše - morfologický rozbor slova "žákovský"). Tak jako v neflektivní AJ nelze zaměnit slovosled, nelze ve flektivní ČJ zaměnit morfy.

Morfologie × syntax (pokračování)

 • Morfologie je NADBYTEČNÁ (redundantní) = transpozice lexikonu (číslo, pád, čas, způsob), deixe (člen, osobní koncovky) a syntaxe (pády)
 • Základní význam morfologie nespočívá ve výrazu samém, nebylo by těžké konstruovat dokonale funkční jazyk bez morfologie
 • Syntax je antropocentrická

deixe = ukazování, odkazování

Morf(ém)
 • MORFÉM = minimální jazykový znak, minimální významová nebo gramatická jednotka → má význam a funkci
 • MORF = diskrétní realizace abstraktní jednotky morfému v textu

diskrétní = uzavřený, jasně vymezený (když má něco dané hranice)
Morfonologie, morfoném
 • MORFONÉM = morfo + foném: třída fonémů se vzájemnou funkční substitucí uvnitř téhož morfému (= paradigma alternujících fonémů pro týž morfém) [alternace; vztah k alomorfu]

substituce = nahrazení; alternace = střídání

Uvnitř morfu pozorujeme určité morfonémy.

příklad:
ruka
ruce
ruční
→ alternuje k, c, č → této kategorii se říká morfoném

Alomorf/alolex/alofón → poziční varianta téhož morfu/lexu/fónu
(např. morf "ruk" má alomorf "ruc")
funkčně jde o totéž (stále se jedná o ruce), ale formálně je to něco jiného.

Alofón
nána (jaké "n"?) × banka (zadopatrové "n")
tentýž foném, má 2 různé alofóny

Typy morfů 1

 • Flektivní × slovotvorný
 • Synsémantický (gramatický, prázdný) × autosémantický
 • Vázané × volné
 • Alomorf = distribuční / poziční varianta fonému

Autosémantický morf je takový morf, který má nějaký sémantický význam (odkazuje na část objektivní reality)
Synsémantické morfy nám například říkají pozor, bude následovat příd. jm. apod.
→ žák (A), ov-sk-ý (S)

Volný morf: žák, vázané morfy: ov-sk-ý

Poziční (?) × distribuční (nána/banka)

Typy morfů 2

 • FORMA → FUNKCE: jednoznačný × víceznačný
 • FUNKCE → FORMA: syntetická × analytická (perifrastická, opisná)
 • synkretismus (splývání), supletivismus

syntetický morf - např. "š" pro vyjádření bud. času: přijdeš, začneš atp.
analytický morf - opisné tvary, např. byl bych

supletivismus - pro stejný význam lze použít formálně různé morfy (např. člověk → lidé)
- vyjadřuje to stejnou věc, ale použije se jiný morf


Morfologie: derivace

 • Typy morfů: kořeny × afixy
 • Afixy: prefix, infix, sufix
 • Postfix, konektém, kmen
 • Báze × formant

kořen slova = nejmenší část, které je společná pro všechna slova dané čeledi

AFIXY= všechny komponenty přidávané okolo kořene
 • prefix = co je před kořenem
 • infix = nejsou příliš často, v introflexivních jazycích → vkládají se do kořene (pro nás není důležité, introflexivní jazyk se nikdo z nás neučí)
 • sufix = co je za kořenem (přípony - tvarotvorné a slovotvorné)
 • postfix = nějaká přípona, která se přidává až za plný flektivní tvar daného slova, v ČJ např. spojka "-li", která se připojuje za celou formu slova

Konektém= takový morf, který spojuje slova dvouzákladová (s dvěma kořenovými morfy)
velkoobchod → "o" je konektém

Kmen= co zbyde pod oddělení koncovky (žákovský → žákovsk)
 • velmi časté východisko tvoření nových tvarů
 • někdy se kryje s kořenem

Báze= základ, z něhož tvoříme nové slovo (žákovský → žák)
Formant= prostředek, kterým to nové slovo vytvoříme (žákovský → vytvořen 3 formanty, dvěma slovotvornými předponami a jednou koncovky)

zkusit: vzít si nějaký text a z jednotlivých slov zkusit vyčlenit bázi a další pojmy.
→ důležité pro test

žák× žákovský: autosémantický + volný/vázaný
bát se: synsémantický + volný

Derivace

SLOVO:
 • Jeden kořen - derivace (prefixace, sufixace);
  • konverze - velmi častý ve flektivních jazycích
   • např. "havraní" → havran (podst. jm.) → havraní (příd. jm.) => přidáním koncovky se změní slovní druh
 • Dva a více kořenů - kompozice
KOLOKACE - souvýskyt, společný výskyt dvou slov
 • např. tklivý dopis (ne tak kyselina sírová)

Způsoby tvoření slov: odvozování (derivace), skládání (kompozice), přejímání, zkracování
Syntax

 • Věta × výpověď (propozice)
 • Problém definice věty
 • Valence
 • Hloubková struktura × povrchová struktura

Věta by podle současné lingvistické terminologie měla být výlučně jednotkou systémovou (langovou).

Vzorec věty: S(nominativ) + VF + S(akuzativ). | Učitel učí češtinu.

Fráze= jakýkoli komponent větné struktury, který není predikátem, ale je nějak rozvitý
Věta ani slabika není uspokojivě definována.

Valence= schopnost slovesa (ale i jiných slovních druhů) vázat na sebe tzv. doplnění
 • např. sloveso "koupit" - někdo může koupit něco a za určitých okolností → doplnění podmětové, předmětové a okolností (kdy, kde, za jakou cenu atp.)

Hloubková struktura

 • to, co my nevidíme, ale dokážeme si to vyvodit z významů jednotlivých realizací
  • Tatínek koupil knihu. = Knihu koupil tatínek. → totéž
   tatínek - přijal do vlastnictví - kniha → tato HS má 2 povrchové struktury: tatínek koupil knihu, knihu koupil tatínek

Povrchová struktura

 • Konev na zalévání. = Konev je určena na zalévání. → odstraněním "je určena" vytvoříme přívlastek

Hloubkovou strukturu si domýšlíme. Vidíme pouze povrchovou strukturu.Syntaktické vztahy: vysvětlivka: 1- ?, 2 - na které morfy se to vztahuje, 3 - ?
 • PREDIKACE - shoda (kongruence) - slovesný afix, slovosled - subjekt + predikát
  - vztah, který vymezujeme mezi podmětem a přísudkem
 • SUBORDINACE - rekce, valence, kongruence - , pád, infinitiv, věta (spojková), slovosled - A+S, V-S, S-S, V-ADV
  - vztah podřízenost (jeden člen je dominující, druhý člen je dominován)
  rekce = tvarová řízenost → dominovaný (podřízený) člen musí mít určitou formu
  adjunkce (lepší pojem než valence) = přimykání → sloveso + přísl. urč.
  - dominovaný člen má nějakou formu, ale tato forma není tímto členem vyžadována
 • KOORDINACE - asyndeton, konjunkce - S+S, A+A, V+V aj.
asynteticky = beze spojky
konjunkce = se spojkami
 • APOZICE - juxtapozice, konjunkce - S=S, A=A, V=V aj.
- přístavkový vztah
- stejná skutečnost se pojmenovává stejnými slovy a ta slova mají stejný slovosled
Čermák, s. 161


Syntaktické vztahy (Čermák, s. 161) - opsaná tabulka
Vztahy
Formy
(Souvětí)
Prostředky vyjádření
Výskyt
PREDIKACE
kongruence

afix verba/slovosled
subjekt-predikát
SUBORDINACE (-)
rekce/valence
kongruence
(Hypotaxe)
pád, někdy s prepozicí/infinitiv/klauze s konjunkcí/slovosled
A-S, V-S, S-S, V-ADV
KOORDINACE (+)
(týž tvar)
(Parataxe)
asyndeton (pauza)/konjunkce
S+S, A+A, V+V aj.
APOZICE (=)


juxtapozice/konjunkce
a to, a sice, totiž aj.
S=S, A=A, V=V aj.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 cialis_10mg cialis_10mg | E-mail | Web | 25. srpna 2015 v 12:31 | Reagovat

Hello!

2 WaclawS WaclawS | E-mail | 17. ledna 2017 v 15:22 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na studenties.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

3 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 3:05 | Reagovat

priligy junto con cialis

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">cheap cialis</a>

    cialis 20mg fta 4 s

4 RonnieciT RonnieciT | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 22:07 | Reagovat

united healthcare choice plus benefits  <a href=http://stilnox.1minutesite.es/>donde comprar stilnox sin receta</a>  pre employment drug screening laws

5 Moisesvox Moisesvox | E-mail | Web | 1. května 2017 v 6:20 | Reagovat

viagra para enfermeda

      http://viagrasaleznp.com/ - buy viagra online

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">buy viagra online</a>

    buy viagra safely

6 Robertnum Robertnum | E-mail | Web | 14. května 2017 v 4:46 | Reagovat

prescription drug abuse side effects  <a href=http://eazk.cz/viagra-cena.html>viagra koupit sk</a>  is a do a doctor

7 Demidvox Demidvox | E-mail | Web | 28. května 2017 v 23:23 | Reagovat

cheap generic cialis 5

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis generic

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cialis online</a>

    cialis ojos

8 Refolvox Refolvox | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 15:10 | Reagovat

price of viagra in canada

      http://buycheapviagralk.com/ -  cheap viagra

    <a href="http://buycheapviagralk.com/">viagra</a>

    where can u buy viagra cheap

9 Davidpielo Davidpielo | E-mail | Web | 4. září 2017 v 2:33 | Reagovat

rush copley family medicine  <a href=http://lorcaserin.strikingly.com>buy lorcaserin india</a>  samsung tablet reviews 2013

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama