3. přednáška (ZAJA)

2. října 2010 v 1:13 | studenties (Vojta) |  ZAJA (M Prošek)
3. přednáška

Aglutinační typ

PODSTATNÉ JMÉNO
 • Koncovky pádové a číselné:
  1. Ev-(ler)-0 (= "dům")
  2. ev-(ler)-in
  3. ev-(ler)-e
  atd.
 • 1. pád = pád "nulový"

PÁDOVÉ KONCOVKY
-ban (v), -nál (u), -on (na - kde), -ra (na - kam)

PŘEDLOŽKY
Tur. evlerin arasinda (= "domů mezi-jejich-v")

RODY: nejsou

PŘIVLASTŇOVÁNÍ
Ev-im (můj dům), ev-in (tvůj dům) atd.
+ ostatní pádové tvary:
1. ev-(ler)-im-0
2. ev-(ler)-in-in
3. ev-(ler)-i-in

VOKÁLNÍ HARMONIE
Po o, u v kmeni stojí a, u v koncovce:
1. p. kuš, 3. p. kuš-un, 6. p. kuš-ta ("pták")
(řídkost alternací)

ODVOZENINY
kondura ("boty") - kondura-džy ("švec")

SLOVESO
Příponami se vyjadřuje:
 • Modifikace: reciprocita (vzájemnost), reflexivnost, negace aj.
 • Časy a způsoby
 • Osoba a číslo
Množství neurčitých tvarů
seveli= ("od té doby, co miluji")

aglutinační typ nehromadí významy uvnitř jedné části slova

Flexivní typ

 • Hromadění významů v jedné části slova:
  dobrý = 1. pád; j. č.; muž. rod
 • Funkce 1. pádu je ostře vymezena
 • Počet předložek: mezi izolačním a aglutinačním typem
 • Rozeznávání rodů
 • Přivlastnění: lex. můj otec
 • Platí, že pádovou koncovkou lze vyjádřit pád i číslo i že čísla mají v různých pádech různé koncovky, čímž se vyjadřuje pád. Tentýž význam se vyjadřuje různým způsobem → slova mají různé koncovky → uspořádání do "deklinací".
 • Z pádových tvarů nelze tvořit nová slova (× tur. evde "v domě" - evdeki "domácí")
 • Přídavná jména: zvláštní deklinace, gramatická shoda
 • Číslovky: deklinace ("nástavbová"), gramatická shoda
  shoda s řídícím podstatným jménem: číslovka "první" (skloňuje se podle vzoru "jarní")
 • Zájmena: vlastní deklinace

SLOVESA
 • Hojné předpony: opracovat, zpracovat, zapracovat, vypracovat, do-, pře- atd.
 • Koncovkou (flexivně) se v čísle vyjadřuje osoba a číslo, částečně i rod

Čeština
 • Skloňování: plně flexivní
 • Časování:
 • Izolační: přivlastnění, řada časů a způsobů (vzor paní, znamení, číslo u vzoru trpět a prosit)
 • Aglutinační: odvozování jmen i sloves
 • Introflexe: vlci - vlky, dcery - dceři

Introflexivní typ

 • Hromadění významů se týká kořene slova: Brüder = "bratr" + plurál
 • V žádném jazyce se neuplatňuje tak silně, aby ostatní typy zatlačoval do pozadí
 • V němčině: Vater - Väter, wir trinken = wir tranken
 • V češtině: kluci - kluky, hon - hoň
 • Významná je introflexe např. v arabštině

Polysyntetický typ

 • Hojný výskyt kompozit (němčina a germánských jazycích vůbec, východoasijské jazyky)
 • Slova se neskloňují a nečasují
 • Slov určení významu se užívá jako slov formálních: čín. cai ("existovat") → předložka v

morfematický rozbor (morfémový sklad) slova- určování předpony, kořenu, přípony

Ferdinand de Saussure

JAZYK (langue)
 • norma všech manifestací řeči; společenský produkt schopností řeči a soubor nutných konvencí přijatých spol. útvarem proto, aby se užití této schopnosti jednotlivci umožnilo
 • celek sám o sobě a princip klasifikace - jakmile mu přidělíme místo mezi fakty řeči, zavedeme přirozený řád do souboru, který se žádné jiné klasifikaci nepodvoluje
 • je uložen v mozku každého jednotlivce
 • v žádném mozku není uložen jazyk jako úplný celek, jak dokonalý existuje jen v mase.
 • dobře vymezený objekt v různorodém souboru faktů řeči; sociální část řeči, vnější vůči jednotlivci - "úmluva"
 • řeč je různorodá, jazyk stejnorodý: systém znaků (to nejpodstatnější: smysl + akustický obraz), psychická povaha

Jazyk (langue) × mluva/řeč (parole)
HYBNÁ SÍLA LINGVISTIKY 20. STOLETÍ

ŘEČ (parole)
 • schopnost od přírody (×jazyk je nabytý a konvenční)
 • mnohotvárná a různorodá: oblast fyzická, fyzilogická psychická, náleží jedinci i společnosti

Někdy se také používají tyto termíny:
kompetence = systém pravidel k produkování promluv a jejich rozumění, pojatý jako znalost a schopnost mluvčích; odpovídá langue
performance = úhrn promluv chápaný jako oblast realizací jazyka, odpovídá parole
zvukový řetězec
(oboje Chomského pojetí)

Jazyk jako SYSTÉM

Palek, B.: Základy obecné jazykovědy
 • množina prvků a vztahů na prvních definovaných
 • tvoří celek, který má určitou funkci, roli nebo cíl
 • celostátní charakter
Čermák, F.
 • abstraktní systém znakové povahy a pravidel jejich užívání, včetně norem a modelů (vzorců, schémat) tohoto užívání - vztahy mezi prvky

Struktura jazyka

Palek, B. - pouze množina vztahů mezi prvky systému (někdy se definuje hodně podobně jako systém: vertikálně a horizontálně uspořádaná množina mezi prvky systému vztahů)

řadu významů integruje dovnitř slova a pro každý jednotlivý význam vyčleňuje určité komponenty
mají málo předložek
mají velké soustavy složitě strukturovaných tvarů (strukturace je striktně určená, je málo výjimek)

The World Atlas of Language Structures Online(http://wals.info/)
Struktura jazyka


LANGUE
PAROLE
VZTAHY
opozice - umět dát příklad, co je to opozice v jazyce (znělé × neznělé apod.)
kontrast
OPERACE
volby (z alternativ), substituce
kombinace,
segmentace
JENDOTKY
-émické
-etické
KONFIGURACE
modely (bstratné) řetěze
řetězy

syntagma- kombinace minimálně dvou (obvykle různých) znaků, resp. jiných prvků téže roviny jazyka, založená na jejich kompatibilitě; někdy nevhodně zúženě: spojení slov ve větě (opsáno z Čermáka)


LANGUE
PAROLE
opoz.. znělá × neznělá
p × b
f1, f2, f3 (fonémy)
les, lep, lis... *fxg
osoba muž. rodu
muž (on)
foném P
hláska P
kořenný morfém
- les -
PONom - PREDVF - PTAkaz
Muž čte knihu
foném
hláska
morfém
morf
sémém
séma

Vztahy mezi jazykovými jednotkami

Paradigmatické vztahy

 • paradigma - vzor
 • "virtuální; skupiny vytvářené mentální asociací" → Saussure "asociální vztahy", např. tvary vzoru "žena" jsou sdruženy na základě společného elementu žen apod.

opozice znělosti × neznělosti : už to je paradigma

Typy opozic v paradigmatických vztazích
 • Bilaterální (d×t), multilaterální (d×p)
 • Izolované (pך), proporcionální (d×t, b×p)
 • Privativní (d:t), graduální (i, e, a), ekvipolentní (p×k)
 • Konstantní (p×b), neutralizovatelné

bilaterální - da tse liší pouze distinktivním (jen jeden prvek množiny se liší od druhého) rysem - zde je jedno znělé a jedno neznělé

multilaterální- da pse liší znělostí a místem artikulace

izolované - mezi hláskami je takový souhrn distinktivních rysů, který nenajdeme v žádné jiné opozici → p a š se bude lišit takovým soubor distinktivních rysů, jakým se nebude lišit žádná jiná opozice

proporcionální

privativní - liší se jediným distinktivním rysem

graduální- u i, e, a se liší místo artikulace

ekvipolentní- ty, které dáváme do logického protikladu

konstantní - takové, které platí pro jakékoli postavení prvku v příslušném řetězci → p a b ať už stojí na jakékoli pozici, bude artikulováno stejně, nebude rozdíl mezi znělostí a neznělosti, kdežto u například u opozice p a z bude u z rozdíl ve znělosti (mráz)

Syntagmatické vztahy

 • Délka
 • Počet komponentů
 • Pořadí (sled pozic)
 • Relace (relační prvky)

Vztahy "in praesentia" - vztah dvou jednotek, které jsou v určité faktické řadě přítomny zároveň, např. syntagma "otec čteknihu": e, u → relační prvky

Typy distribuce

 • Distribuční ekvivalence
  shodnost → např. úplná synonyma jsou distribučně ekvivalentní
  např. v okresu × v okrese → koncovky jsem použil ke stejnému účelu
 • Průnik
  např. u částečných synonym; dům × barák → barák nemůžeme použít např. ve spisovném textu
 • Distribuční inkluze
  hyponymie, hyperlimie (podřezenost, nadřazenost)
 • Komplementární distribuce
  nijak se neprolíná → prvky nemůžou nahrazovat jeden druhý, např. dělník × silnice → tato slova znamenají úplně něco jiného, nemají žádnou společnou funkci

distribuce je způsob funkčního uplatnění jednotlivých jazykových prvků
distribuce je využití nějakého jazykového prostředku k určité funkci
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Catsnameski Catsnameski | E-mail | Web | 15. února 2017 v 16:07 | Reagovat

Jak pojmenovat kote? Nasla zde je kompletni seznam female tiger names http://allcatsnames.com/tiger-cat-names-female jmen pro kocky.

2 mamaeka mamaeka | E-mail | Web | 4. března 2017 v 3:35 | Reagovat

Asam urat seringkali menjadi penyakit yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Berbagai macam obat ditawarkan untuk mengatasi asam urat. Namun seperti yang kita ketahui, obat-obatan tersebut kebanyakan mengandung unsur kimia yang dapat menyebabkan efek buruk bagi tubuh. Bagi anda yang menderita penyakit asam urat, anda perlu mencoba daun salam sebagai alternative obat yang bisa menyembuhkan asam urat anda secara alami. Sebagian besar kalangan telah menggunakan daun salam sebagai tanaman obat untuk mengatasi asam urat.Selain untuk mengatasi asam urat, daun salam juga bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit lain seperti stroke, kolesterol tinggi, diare, lambung, dan lain-lain. Masih ragu dengan khasiat daun salam? Sebagai catatan, salah satu ahli kesehatan ternama Prof. Hembing Wijayakusuma mencantumkan daun salam dalam bukunya bersama beberapa tumbuhan herbal lain seperti rimpang, rempah, dan umbi sebagai tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk obat tradisional.Bagaimana cara penggunaanya? Cara penggunaan daun salam untuk mengobati asam urat terbilang sederhana. Cukup rebus 10 lembar daun salam pada air mendidih 700 cc. Tunggu sekitar 15 menit sampai air berkurang menjadi 200 cc. Nah, air itu kemudian di minum selagi hangat. Lakukan cara ini secara rutin dan teratur minimal 2 kali sehari agar anda meraih hasil yang maksimal. <a href="http://mamaeka.com/tumbuhan-obat-untuk-mengatasi-asam-urat/">Tumbuhan Obat Untuk Mengatasi Asam Urat </a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama