2. Jedinec a společnost

24. října 2010 v 22:09 | studenties (rybiczka86) |  SAŽ (A. Pařízková)
Jedinec a společnost

kultura = komplexní systém významů a chování, které definují způsob života dané skupiny nebo společnosti

 • materiální - objekty vytvořené ve společnosti
 • neutrální - normy, zákony, zvyky, myšlenky a víry
charakteristiky kultury
sdílená - kolektivní souhlas a prožívání
naučená - skrze nepřímé pozorování a napodobování. Členem kultury se člověk stává jejím naučením

- pokládaná za samozřejmou - kultura vytváří dojem, že naše každodenní jednání je normální. Kritické tázání se po příčinách může způsobit dezorientaci a odcizení

- symbolická - kultura je obsažená ve významech, které lidi dávají symbolům označující různé věci a chování. Učit se kultuře = naučit se významům symbolů.

- proměnlivá v čase a místě - nelze ji zafixovat, vliv fyzikálního a sociálního prostředí
 • kulturní relativismus - něco může být pochopeno a souzeno jen ve vztahu s kulturním kontextem, ve kterém se objevuje

příroda  x  kultura
zvířata = vyrábí nástroje, mají jazyk a formují organizované sociální struktury. Adaptují se na prostředí - rozdíl je v úrovni
- vzájemné ovlivňování se kultury a biologie:
 • biologie vytváří limity a poskytuje určitou kapacitu pro lidský život a vývoj kultury
 • životní prostředí poskytuje limity a možnosti pro lidskou společnost
 • lidská schopnost  tréninkem a úpravou podmínek zvýšit své fyzické schopnosti
elementy kultury
a) jazyk = sada symbolů a pravidel, které jsou-li dány dohromady smysluplným významem, poskytují komplexní komunikační systém

vztah kultury a jazyka:
 • Sapir-Whorfova hypotéza - jazyk je centrálním determinátem sociálního myšlení
- jazyk a kultura jsou neoddělitelné

b) normy - pravidlo, které určuje, co je povoleno a co nikoli
- implicitní (člověk ví, co by měl a co ne -> komu dát přednost x strkanice v autobusu)
- explicitní (př. zákony)
- sociální sankce - mechanismy sociální kontroly, které vynucují normy

c) představy - kolektivně sdílené myšlenky mezi lidmi v dané kultuře

d) hodnoty - obstraktní standardy v společnosti nebo skupině, které definují ideální principy toho, co je žádané a morální


kulturní rozmanitost
- čím více je společnost komplexní, tím spíše bude vnitřně různorodá
 • dominantní kultura - kultura těch, kteří mají ve společnosti největší sílu definovat kulturní rámec
 • subkultury - kultura skupiny s odlišnými hodnotami a normami od dominantní kultury
 • kontrakultura - radikální distance od dominantní kultury

 • etnocentrismus - postoj, kdy z pozice vlastní kultury, kterou považujeme za absolutní a správnou, posuzujeme jiné

Socializace
- proces, při kterém se lidé učí, co od nich společnost očekává
 • role - určují očekávané chování vztažené k určitému statusu ve společnosti
- základem k identitě - jak jedinec definuje sám sebe
- osobnost - relativně stálé vzory chování, pocitů a představ jedince
- zajišťuje zvnitření kulturních a sociálních očekávání
- sociální konstrukce života - hodnoty a sociální postoj vznikají interakcí s druhými

- socializace jako sociální kontrola
-> výchovou ke konformitě
-> konformita = jednat v souladu se společenským očekáváním - základ sociálního řádu

Spor individualita  x  konformita
- jedinec kreativně interaguje s prostředím
- nesocializované děti - vlčí děti (vyrůstaly ve vlčích smečkách, většinou ve věku 2 - 8 let; nebo děti žijící v uzavřených prostorách)

socializace
 • primární - v rodině v raném dětství
 • sekundární - v menších sociálních skupinách, zejména v období dospívání
 • terciální - po zbytek života - být schopen dostát novým požadavkům ve změněné situaci
teorie socializace
psychologická teorie
Sigmund Freud
- nevědomí určuje lidské chování -> psychoanalýza
- lidská psychika je složena z:
  ID - hluboké pudy a impulsy (hlavně u detí)
  Superego - reprezentuje očekávání společnosti
  Ego - tlumí mezi ID a Superegem - adaptuje touhy ID na sociální očekávání Superega
- dítě - příliš podléhá ID -> vývoj dítěte - pnutí mezi ID a Superegem
- Oidipovské stadium - (okolo 4 - 5 roku) - dítě se odlučuje od rodičů a začleňuje se do širší společnosti -> rozvinutí jeho nezávislého

kognitivní vývoj podle Jeana Piageta
- dítě si informace vybírá a intepretuje svět kolem sebe
- stádia kognitivního vývoje:
 • senzomotorické (0 - 2) - učí se rozlišovat svět kolem sebe (zejména dotýkáním)
 • preoperační (2 - 7) - učí se ovládat jazyk - slovo = symbol. Nesystematičnost, egocentrismus
 • stádium konkrétních operací (7 - 11) - zvládání abstraktních logických pojmů a chápání kauzálních vztahů
 • stádium formálních operací (11 - 15) - učení se chápání vysoce abstraktních a hypotetických otázek
symbolický intreakcionismus
George Herbert Mead (1863 - 1931)
dílo: Mind, self and society
- učení se napodobováním okolního dění hrou -> play, game (od 8 roku)
- dvě formy  (self):
I - nesocializované dítě
Me - socializované dítě
- signifikatní druzí = rodiče (napodobovaní ve hře)
- generalizovaní druzí = abstraktní sloučenina sociálních rolí a sociálního očekávání

Erwing Goffman (1922 - 1982)
dílo: Všichni hrajeme divadlo
Impression management - kontrola vnímání od ostatních - snaha o zanechání dojmu
- dva druhy interakce
 • nezaostřená - neutrální, nepřímá komunikace
 • zaostřená - přímá - vzájemné sledování
- dva druhy výrazů
 • předkládané - chceme, aby o nich naše okolí vědělo
 • unikající - požívání nevědomky -> mohou skazit celý dojem
- dramatický model - využití divadelních termínů
 • jeviště - úsilí o co nejlepší dojem
 • zákulisí - příprava
 • adaptace na roli
životní cyklus
 • dětství - období primární socializace (7 - 15) - zákaz práce, trestní nepostižitelnost, povinná školní docházka
 • dospívání - přechod do dospělosti - univerzální ale pojímán různě - přechodové rituály A. van Genep
 • dospělost - období biologické zralosti, osvojení sociálních rolí a schopnosti převzít odpovědnost; mladí dospělí a zralí dospělí
 • stáří - po skončení ekonomického života
 • smrt

resocializace
= proces, kdy jsou existující sociální role radikálně změněny -> koncentrační tábory (např. z jedince se stalo "číslo")
- proces odehrávající se v totálních institucích

socializace pomocí totálních institucí
 • Erwing Goffman (1922 - 1982) (vězení)
 • "Jedinec má sklon spát, hrát si a pracovat na různých místech s různými spoluúčastníky, pod řízením různých autorit a bez podřízení se nějakému celkovému racionálnímu plánu."
totální instituce
- všechny aspekty života se dějí na tom samém místě a pod vedením té samé autority

teorie sociální výměny a teorie her
- sociální interakce je determinována odměnami a tresty
- ideálem je vyrovnaná interakce
- odměna i trest - vést jedince ke konfotmitě
- materiální a nemateriální povahy

teorie her
- lidské interakce mají určité charakteristické hry

komunikace
 - verbální - mluvené nebo psané slovo
                  s interakcí - oboustraná komunikace
                  bez interakcí - jednostraná (reklama)

- neverbální - výměna informací a významů prostřednictvím výrazu tváře, gest či těla

tvář, gesta - dva pohledy na vyjádření emocí (univerzálně nebo kulturně specifické)
Paul Ekman - klasifikace výrazů tváře
                     univerzální výrazy tváře
                     6 základních výrazů tváře (překvapení, smích, nejistota, děs, znachucení...)


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama