1. přednáška

2. října 2010 v 1:08 | studenties (Vojta) |  ZAJA (M Prošek)
1. přednáška
Jazykověda (lingvistika) se zabývá pouze jazykem.
Filologie se zabývá jazykem i jeho kulturou.

Lingvistika

příklad komunikátu:
V: A kam tys chodil do školy?
B: No tak já jsem chodila do školy do Chotejše.
Co nás na komunikátu bude zajímat z hlediska lingvistiky? - Stavba souvětí, slovosled (syntaktická problematika), nářečí apod.

"systém" → musíme se naučit dívat na jazyk systematicky
jazyk je složen z různých jednotek, různě hyerarchicky uspořádaných

vsuvka:
Redukcionistické chápání jazyka(nemusíme znát)
Dosud jsme o jazyce přemýšleli pouze na základě našeho mateřského jazyka. Až budeme učit, poukazujme na strukturální vlastnosti (neříkejme bohužel AJ vyjadřuje něco jinak než ČJ → tím svoje žáky odradíme). Jazyky bez flexe jsou pro studium cizího jazyka požehnáním (i když nám žáci budou tvrdit opak).

Roviny lingvistiky:

 1. fonetika/fonologie - řeší kvalitu souhlásek a samohlásek, postavení mluvidel (artikulačních orgánů), spodoba znělosti, rozlišující (distinktivní) funkce hlásek (let × led → slova znamenají něco jiného)
 2. morfologie (tvarosloví)
  1. flexe → tvoření slov v užším slova smyslu (v širším smyslu flexe a derivace zároveň)
   hlásky → morfémy
  2. derivace → tvoření slov
 3. lexikální (slovní zásoba) - nebývá přijímána jako samostatná rovina
 4. skladební (syntax) - vztahy mezi jednotlivými slovy, vazbami, obsazením jednotlivých pozic atd.
 5. hypersyntax neboli nadvětná (textová) syntax → zabývá se výstavbou věty, textu, odkazováním mezi větami, způsoby udržování textové koherence

Další disciplíny ("nadlingvistika"):

 • Sociolingvistika - věda zabývající se vztahem mezi jazykem a společností
 • Pragmatika - zabývá se vztahem mezi jazykem a skutečností
 • Analýza diskurzu (promluvy) - výstavba komunikace, zákonitosti střídaní mluvčích, replik
 • Konverzační analýza
 • Feministická (genderová) analýza - zabývá se vztahem rodu
 • Psycholingvistika - jaký kdo je a jaký to má vliv na jeho jazykový projev
 • Jazyková kultura (= stratifikační lingvistika - takto se jí však v české tradici neříká)
 • Existenční módy jazyka
LINGVISTIKA (historická = diachronní, současná = synchronní)
 • Matematická lingvistika (zachycuje jazykové zákonitosti)
 • Komputační lingvistika
 • Korpusová lingvistika
 • Teritoriální lingvistika
 • Lingvistiká antropologie
 • atd.

Různé definice lingvistiky:

Žádná z tradičně lingvistických i nelingvistických aktivit (…) nepřijímá za svůj objekt totalitu podstat, fenoménů a okolností mezilidské řečové komunikace; jako svůj objekt vyčleňují jen některé složky tohoto subsystému objektivní reality. (Kořenský, J.: Teorie přirozeného jazyka)

LINGVISTIKA - věda zabývající se zkoumáním jazyka, jeho užívání, vývojových zákonitostí, jeho vztahu k mimojazykové skutečnosti aj. (Nový akademický slovník cizích slov)

LINGVISTIKA - vědecké zkoumání jazyků;
vědecké = zkoumání prostřednictvím řízených a empiricky ověřitelných pozorování, a to s ohledem na určitou obecnou teorii jazykové struktury. (Lyons, J.: Introduction to theoretical linguistics)

OBECNÁ LINGVISTIKA - shrnuje a generalizuje poznatky získané při studiu jednotlivých jazyků nebo jejich skupin, snaží se formulovat obecné zákonitosti jazyka a jeho vývoje, hledá jevy společné všem jazykům (tzv. lingvistické univerzálie), všímá si metod lingvistického studia a zabývá se i dějinami své disciplíny. (Černý, J.: Dějiny lingvistiky)

Deskriptivní (popisná) lingvistika- zabývá se zákonitostmi jednoho jediného jazyka (u nás se s tím moc nepracuje)
Reflexivní lingvistika- je schopna zkoumat, hodnotit a popisovat svůj vlastní vývoj


Co je to jazyk? Jaký je předmět jeho zkoumání?
- vyvíjí se (živý organismus)
- norma → kodifikace
- místo vývoje
- skládá se z nějakých prvků
- jazyk - kultura
- okolnosti užití
- vztahy mezi prvky
- spisy (texty) - eliminace zvukové stránky
- nahrávky - eliminace věcných vztahů a zákonitostí (v textu se můžeme vrátit, podívat se na konec atp.)

MATÉRIE ("hmota" lingvistiky) → jazyk je velmi obtížně uchopitelný (je to ten text na papíře, nebo ten zvuk, který slyšíme, nebo něco jiného?)

Ferdinand de Saussure

 • : jazyk se nám nikdy nejeví jako integrální předmět zkoumání
 • slavný lingvista, který přišel s tvrzením o obtížné uchopitelnosti jazyka
 • rozlišuje
  • jazyk (naprosto abstraktní systém, který dělá naši řeč standardizovanou) a
  • řeč (neuchopitelná věc, proměnlivá, nic neříká o tom, co je to jazyk)
 • : jazyk je mentální podoba slov, kterou máme uloženou v mozku


Vlastnosti jazyka a jeho funkce

 • Fce dorozumívací - základní funkcí je sdělování, přenos informací
 • Národně sjednocující - jev celospolečenský, majetek celého národního společenství (učitelé, nepodceňujte intuici, erudici a názor svých svěřenců → jazyk je kolektivní útvar, každý má právo na svůj názor → ne všechno je kodifikováno), vytváření kulturního dědictví
 • Nástroj myšlení - nástroj předávání a šíření mozkové činnosti; nemusí být jejím zcela věrným obrazem (jazyk a formální logika)
 • Prostředek ukládání lidských zkušenosti - záznam v psané podobě, národní literatura
 • (Černý, J.: Dějiny lingvistiky)

Jazyk tu byl dříve než formální logika!!! Jazyk tedy ne vždy přesně reflektuje reálnou skutečnost.

Systémové vlastnosti jazyka

 • Hlasově-sluchový kanál
 • Přenos na všechny strany a směrový příje
 • Rychlý únik
 • Zaměnitelnost
 • Úplná zpětná vazba
 • Specializace
 • Sémantičnost (schopnost tvořit jednotky vyšší z jednotek nižších → z x písmen abecedy sestavíme deseti tisíce slov
 • Arbitrárnost (neexistuje žádný vztah mezi slovem a tím, co označuje; "od zítřka můžeme nějaké věci začít říkat úplně jinak")
 • Nespojitost (diskrétnost)
 • Posunovatelnost (můžu hovořit o událostech, které jsou mi vzdálené časově i místně)
 • Otevřenost (produktivnost) - lidé jsou schopni vytvářet tvrzení, která nikdy předtím nebyla vytvořena, a posluchači jim rozumí
 • Dvourovinná strukturace (z omezeného inventáře jazykových jednotek jsem schopen vytvořen určitý inventář jednotek rovin vyšších, např. z hlásek vytvořením dvouhlásky atp.)
 • Kulturní přenos (nedědí se geneticky)
 • Lhaní
 • Reflexivita
 • Naučitelnost
Hockett, Ch. F.: The View from Language: Selected Essays;
Salzmann, Z.: Jazyk, kultura a společnost - úvod do lingvistické antropologie

axiom = něco, co není potřeba dokazovat
metajazyk = jazyk, kterým jsme schopni mluvit o jazyce
sémantika = význam
geneze = vývoj

OBJEKT VĚD O PŘIROZENÉM JAZYCE
Objektivní realita, na niž je zaměřena aktivita vědeckého subjektu, který se zabývá podstatami, fenomény a okolnostmi přirozené mezilidské komunikace jako činnosti poznávací a sdělovací. (Kořenský, J.: Teorie přirozeného jazyka)
Kořenský je hodně vědecky píšící badatel, zabývá se metodologií.

Velmi různým způsobem řeší jednotlivé vědní aktivity toto vyčlenění [vyčlenění předmětu zkoumání lingvistiky nebo některé lingvistické disciplíny - pozn. M. P.]: od přístupů externě izolujících až k vysokému stupni respektování příslušnosti vyčleněné složky do globálního objektu. (Kořenský, J.: Teorie přirozeného jazyka)

PŘIROZENÝ JAZYK
Sociálně historicky utvářený, konvencionalizovaný (ustálený) systém materiálních veličin a pravidel jejich vztahování k systémovým hodnotám objektivní reality. (Kořenský, J.: Teorie přirozeného jazyka)

JAZYK
univerzální dorozumívací prostředek celospolečenské povahy, nástroj myšlení a prostředek sloužící k ukládání lidských zkušeností a k rozvíjení národních a kulturních tradic. Má systémový a znakový charakter. (Černý, J.: Dějiny lingvistiky)

Jak se v lingvistice řeší otázka vzniku a vývoje jazyka?
Jazyk moderního charakteru budeme chápat jako omezený inventář hlásek, jehož jednotky se skládají v jednotky vyšší.

Historie komunikace
 • primitivním způsobem komunikovali už hominidé (naši prapředci)
 • komunikovalo se pouze o věcech bezprostředně patrných (nešlo mluvit o něčem, co bylo nebo co bude)

"předjazyk"
Roger William Plescott: jak se dorozumíval austrolopitekus, hommo erectus, homo sapiens...

Dvourovinná strukturalizace
Kontaminace (blending)
 • smog = smoke + fog
 • brunch = breakfast + lunch
Sémantické (významové) rysy
 • 2 signály se spojí v jeden:
  např.: běž (S1), najdi (S2) → bějdi (průnik S1, S2) = běž tam a najdi to


Je v dnešní době možné zjistit, jak jazyk vznikl? Většina badatelů tvrdí, že ne.

Teorie vzniku jazyka

 • Kreacionistická teorie → první slova stvořil bůh (píše se o tom v knize Genesis)
 • Polygenetická teorie → dnešní jazyk pochází z několika nezávislých zdrojů z dávné minulosti, tuto teorii předložil vlivný stalinský etnolog N. J. Marr (vznikla před VŘSR, takže je jí vytýkáno, že vznikla proto, aby prospěla teorii komunismu)
 • Monogenetická teorie (italský badatel Alfredo Trombeti) → jazyky se vyvinuly ze společného základu - na 1 místě a až později došlo k rozrůznění


Kontroverzní teorie týkající se původu slov

Oto Jespersen theories:
 • ding dong theory - slova vznikla podle toho, jaký zvuk vydávají, když se do nich bouchne (???)
 • yo-he-ho theory - říká, že lidská řeč vznikla z výkřiků, kterými se lidé dorozumívali při společné práci
 • tarara-boom-de-ay - říká, že slova byla inspirována rytmem písní
 • pooh-pooh theory - slova vznikla s citoslovcí
 • bow-bow theory - onomatopoická teorie - člověk napodoboval zvuky zvířat a věcí, které ho obklopovaly
Jacques van Dineken- říká, že člověk na začátku používal primitivní jazyk a gestikulaci
Revesz (Maďar)- "teorie imperativní" - první slova lidské řeči byly výzvy nebo rozkazy (jimi se dorozumívali zejména lovci při lovu v tlupě)
Hewes(Angličan): Primate communication … - přechod od posunkového (gesta) ke zvukovému jazyku byl přímočařejší než posun od zvukového ke zvukovému jazyku

Anatomie
 • musíme sledovat vývoj mozku a pozici hlasového ústrojí (od doby primátů došlo k sestupu hlasového ústrojí hlouběji do krku), člověk neandrtálský údajně nedokázal vyslovit některé extrémní souhlásky (ty, které dostávají hlasové ústrojí do extrémních výšek)
 • vznik moderního hlasové ústrojí se předpokládá u homo sapiens (před 300 000-400 000 let)

Zdeněk Salzman: Jazyk, kultura a společnost (s. 52 - přehledná vývojová tabulka)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama