8. Terminologie z oblasti syntaxe

19. září 2010 v 20:14 | studenties (rybiczka86) |  UDLB (Z. Holub)
8. přednáška

Terminologie vztahující se k oblasti syntaxe

Syntax - skladba studuje syntagmatické vztahy na úrovni slov a vět, zkoumá mezislovní a mezivětné vztahy.

Rozdělujeme syntax nižší úrovně, tj. syntax větná , a syntax zkoumající jednotky vyšší než výpověď, a to je syntax nadvětná.
Nadvětná syntax se definuje jako hypersyntax, textová syntax, lingvistika textu apod.

Základními dvěma pojmy syntaxe jsou pojmy věta a výpověď.

Věta je jednotka jazykového systému, jakýsi abstraktní model, vymezující větný typ.
Jejím základním příznakem je predikace, tj. vztah mezi podmětem a přísudkem. Bez predikace a bez VF není věta. Větu je nutno chápat abstrahovaně, bez ohledu na její konkrétní realizaci. Věta je jednotka systému ve smyslu langue.

Výpověď je komunikativní jednotka, je to realizace systémových jednotek v konkrétních komunikativních situacích. Zatímco abstraktně pojatých vět je omezené množství, výpovědí je nekonečné množství. Výpověď je jednotka řeči ve smyslu parole.
Systémovým základem výpovědi je většinou věta jednoduchá. Otec včera odjel. To je pak výpověď větná.
Někdy bývá systémovým základem tzv. větný ekvivalent, což je útvar bez VF, ovšem fungující jako textová jednotka. Mít tak jeho schopnosti. Nádherný dům. Výpověď nevětná. Nejsou to z hlediska systému věty.
Další typ výpovědi je tzv. výpověď souvětná. Např. Nevím, kdy přijdeš. Je to útvar tvořený dvěma větami, dvěma predikacemi, ale jedna z vět je vedlejší, má pouze větněčlenskou platnost, ale nikoli samostatnou komunikativní funkci. Je to výpověď souvětná.
Systémovým základem je tzv. věta složená.
Výpovědi mají obvykle nějaký věcný obsah - propoziční obsah, tzn. že o něčem vypovídají, že jsou "odrazem světa".
Propozice je věcný obsah výpovědi. Akt propoziční je tvořen aktem predikačním a aktem referenčním.
Presupozice je význam skrytý, předpokládaný, doplňovaný k významu podle situace a kontextu. Marie je dneska vlídná. Znamená, že účastníci komunikace vědí, že obvykle Marie nebývá vlídná.

Každá výpověď má svou komunikační funkci, což je záměr produktora výpovědi. Základními funkcemi jsou: oznamovací (konstatační), rozkazovací) imperativní, tázací (interogativní), přací (optativní). Každá z těchto skupin je dle dělena podle dalších speciálních funkcí.
oznámení, přání, rada, dotaz, výzva, rada, apel, výčitka, dovolení, omluva.

Stránka modality a emocionality.
Vyjádření postoje mluvčího k obsahu k obsahu celé výpovědi.
Postojová modalita.
Modalita jistotní, evaluativní voluntativní.

Vztahy ve větě:
Výrazy ve větě nestojí izolovaně, samostatně, ale vstupují do vzájemných vztahů. Tyto vztahy jsou různého charakteru.

Vztahy syntaktické:
Dominace
Tímto vztahem vzniká syntagma: na jednom členu řídícím závisí člen závislý, jeden je dominovaný, jeden dominující: psal dopis, pád letadla, nový student, přišel včas

Zmnožením vzniká skladební skupina. Obsahuje více rovnocenných členů, které mají stejnou větněčlenskou platnost.
Pavel, Honza a Jana šli na koncert. Setkal se s Pavlem, Honzou a Janou.

Vztahy sémantické:
Predikace - jde o vztah větotvorný. Přisuzování aktuálně platného příznaku abstraktně pojaté substanci. Kategorie predikační (způsob a čas), jinak také kategorie aktualizační.
Predikace syntagmatická
Predikace nesyntagmatická

Determinace znamená určování, tj. sémantická specifikace, vymezení, bližší určení, doplnění. Jde o významové zpřesnění jednoho slova druhým. Determinace je nejčastějším typem významového vztahu.
Koordinace (přiřazování)
Je významové spojení výrazů rovnocenných. Jednotlivé členy mají mezi sebou nejčastěji vztahy kopulativní (slučovací), gradační (stupňovací), adverzativní (odporovací), disjunktivní (vylučovací).
Apozice (přistavování)
Vztah mezi dvěma a více členy, vztahujícími se k témuž denotátu. Jsou mezi nimi různé typy vztahů jako výčet, sumarizace, identifikace.

Formální prostředky vyjadřování vztahů:
Kongruence, rekce, adjunkce

Parataxe - souřadnost
Hypotaxe - podřadnost

Větné členy:
Jsou to syntaktické funkce plnovýznamových slov a zájmen ve větě.
Subjekt,
predikát,
objekt,
atribut,
adverbiale,
atribut verbální


Elipsa,
Samostatný větný člen,
Parenteze,
Parcelace,
Slovosledná inverze

Nemotivované odchylky - defekty
Anakolut….

Sémanticky orientovaná syntax
Valenční syntax

Predikátor
Intence
Valence
Základová větná struktura
Doplnění konstitutivní - komplementy
Doplnění nekonstitutivní - suplementy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama