6. Charakteristika slovních druhů

19. září 2010 v 19:17 | studenties (rybiczka86) |  UDLB (Z. Holub)
6. přednáška
Charakteristika slovních druhů
Jména (substantiva, adjektiva, pronomina a numeralia) vyjadřují jmenné kategorie.
Skloňují se, podléhají flexi, deklinaci.
Rozlišujeme tři typy deklinace: jmenné, zájmenné, složené (adjektivní).
Soubory koncovek tvoří paradigmata: např. pán, pána, pánu (-ovi), pane, o pánu (-ovi), pánem.

Substantiva:

Základní slovní druh označující jevy jako skutečná fakta.
Skloňují se podle deklinace jmenné, zvláštní skupinu tvoří substantivizovaná adjektiva - deklinace složená (hajný, průvodčí, krejčí, vrátný).
Paradigmata jsou tvořena koncovkami sedmi pádů. Nejvíce různých koncovek má vzor žena, nejméně vzor stavení.
Stejné koncovky pro různé pády se nazývají tvarová homonymie.
Na základě sémantických rysů se substantiva dělí na:

Substantiva: konkrétní a abstraktní

Jména vlastní - propria
Jména obecná - apelativa

Adjektiva:
Označují statické příznaky jevů, pojmenovávají vlastnosti, substancí a některé relace.
Adjektiva se z hlediska sémantického dělí na jakostní (kvalitativní) a vztahová (relační).
Kvalifikační: malý, dobrý, velký, starý
Relační: dřevěný, čokoládový. Patří k nim i adjektiva posesivní.

První typ lze stupňovat, druhý nikoli. Pokud ho stupňujeme, dáváme jiný význam nebo intenzitu.
Dřevěnější, nejčokoládovější

Formálně se adjektiva skloňují, mají zejména tzv. složenou deklinaci (tvrdou a měkkou).
Dále mají jmenné tvary - jmenná deklinace: zdráv, mlád. Jedná se o zbytek tvarů - nom., akuz.
Smíšená - např. adjektiva posesivní.

Stupňování adjektiv - gradace
Pozitiv, komparativ, superlativ - utvářejí se slovotvornými procesy, stupňování je kategorií stojící na pomezí morfologie a slovotvorby

Elativ


Zájmena (pronomina)

Pojmenovávají substance a vlastnosti substitučně.
Syntakticky nahrazují zvláště substantivum a adjektivum.
Dále fungují jako prostředek ukazování, a to deixe a anafory.


Obsazení místa zájmenem - pronominalizace.
Petr potkal Janu. Neviděl ji už týden.
Sémantická klasifikace zájmen.

Osobní (personalia) - bezrodá (kromě 3. osoby), zvláštní skloňování,
Označují role v komunikaci - já - mluvčí, ty - adresát, on, ona, ono - zastupují označení předmětu komunikace

Ukazovací (demonstrativa): ukázání mimo text (vnějazykově), nebo vnitrotextové (anafora) zpět, katafora dopředu.
Funkce části demonstrativ plní funkci členu
Přivlastňovací (posesiva)
Tázací (inerrogativa) - jejich funkcí je žádost o doplnění informací.
Vztažná (relativa) - plní roli vnitrotextovou, spojují věty
Neurčitá (indefinita)
Záporná (negativa)

Zájmena rodová a bezrodá

Skloňování zájmenné tvrdé a měkké

Číslovky
Slovní , druh vyjadřující kvantovost, a to počítanou (vyjádřenou čísly), nebo nepočítanou, neurčitou, čísly nevyjádřitelnou.
Číslovky nemají jednotnou slovnědruhovou povahu. Jsou svým způsobem také substitutem jako zájmena.
Vyjadřují substanci - pětka, trojice, mnoho,
Vlastnost - pátý, několikanásobný
Okolnost - třikrát, mnohokrát

Slovesa

Plnovýznamový slovní druh, vyjadřuje děje, činnosti stavy, změny stavů, procesy a změny procesů.
Ze sémantického hlediska složité dělení: plnovýznamová, modální, fázová.
Slovesné tvary dělíme na určité a neurčité.

Určité slovesné tvary vyjadřují slovesné kategorie, zejména kategorii osoby

Mluvnické kategorie slovesa:

Osoba (persona): ukazuje na účastníky promluvy vzhledem k obsahu věty. Čeština má (podobně jako většina jazyků) tři gramatické osoby. První a druhá jsou skutečné osoby. Obracíme se k lidem a k živým bytostem.
3. osoba - obracíme ke neúčastněné osobě, zvířeti nebo neživé substanci.

Číslo (numerus) slovesa má jiný charakter než číslo u jména. Je spjato s osobou.
Vyjadřuje se jím singularita nebo pluralita činitelů děje, nositelů stavu, účastníků, nikoli singularita nebo pluralita dějů.

Martin čte. Marie a Martin čtou.

Způsob (modus) - vyjadřuje vztah děje ke skutečnosti - děj hodnotí jako reálný, možný nebo nutný.
Reálný děj v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti - indikativ (oznamovací).
Indikativ prézenta, indikativ préterita, indikativ futura
Možný (podmíněný) děj - způsob podmiňovací - kondicionál prézenta, kondicionál préterita.
Nutný děj - imperativ - slouží k vyjádření rozkazu, apelu, výzvy. Imperativ nevyjadřuje kategorii času.
Indoevropské jazyky mají k dispozici většinou tři nebo čtyři kategorie způsobu.
Kondicionál spojuje funkce konjunktivu (kdybych mluvil) a optativu ( abych mluvil).


Čas (tempus) je kategorie slovesa, která vyjadřuje vztah k okamžiku promluvy.
Dnešní čeština rozlišuje tři - tzv. časy objektivní: prézens, préteritum, futurum.
Prézens - současně s okamžikem promluvy,
Préteritum - označuje děj který předcházel před okamžikem promluvy,
Futurum - označuje děj, který následuje po okamžiku promluvy.
Dnešní čeština má už jen jeden minulý čas, nebereme-li v úvahu tzv. anterpéteritum.
Ve starých slovanských jazycích, a také např. ve stsl. Ave staré čeština existovaly jednoduché minulé časy - aorist a iperfektum.

Čas relativní - současnost, předčasnost následnost se vyjadřuje pomocí vidu a pomocí přechodníků (transgresivů).

Pískaje si, procházel se po městě.
Dokončiv obtížný úkol, vrátil se ke čtení knihy.
Kategorie času souvisí úzce s kategorií vidu.Rod slovesný (genus): diateze
slovesný rod vyjadřuje vztah mezi činitelem (agens, kauzátor) děje a podmětem věty.
Matka probudila syna. Syn byl probuzen matkou.
Trpný rod se vyjadřuje opisným pasivem: byl probuzen - skládá se z příčestí trpného a pomocného slovesa být ve tvaru indikativu prézenta aktiva.
Dále se trpný rod vyjadřuje pomocí tzv. zvratného pasiva.Vid (aspekt):
označuje ohraničenost děje, neohraničenost děje. Sloveso tak existuje ve dvou až třech podobách, které mají týž význam.
Dokonavá - perfektiva vyjadřují, že děj byl ukončen, je ohraničen. napsat
Napsal jsem dopis Napíšu dopis. - vztah ke kategorii času.
Nedokonavá (imperfektiva) - děj není ohraničený - psal jsem dopis, píšu dopis, budu psát dopis.
Vid není čistě gramatická kategorie. Nevede ostrá hranice mezi prostředky gramatickými a slovotvornými.

Psát - napsat (vidový prefix), ale ostatní prefixy mění význam - dopsat, přepsat, vypsat
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 errtrtrtrt errtrtrtrt | 30. ledna 2012 v 17:39 | Reagovat

No coment....

2 orange bridal dresses orange bridal dresses | E-mail | Web | 11. ledna 2013 v 18:33 | Reagovat

The Internet is like a giant jellyfish. You can't step on it. You can't go around it. You've got to get through it. - John Evans
http://www.isdress.org

3 simple wedding dress simple wedding dress | E-mail | Web | 12. ledna 2013 v 4:54 | Reagovat

another great post. i'm really impressed by this site.
http://www.speakdress.com

4 RickyThype RickyThype | E-mail | Web | 9. července 2018 v 5:23 | Reagovat

Монолитное домостроение основано на процессе, при котором жидкая бетонная масса заливается в заготовленные конструкции – опалубки. Применяются две http://builderbest.byethost7.com/ разновидности опалубки – съемная и несъемная. Расскажем о том, как они выполняются и в чем состоит разница между этими типами опалубки.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama